Επιτελική δομή εσπα παιδείασ

Ελέγχει την επιλεξιμότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που αφορούν στις Πράξεις που υλοποιεί και εντέλλεται το ποσό της δαπάνης στον Ειδικό Λογαριασμό.

Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων της Τεχνικής Υποστήριξης με δικαιούχο την Υπηρεσία, τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας catering στη Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων — επιλέγω ΕΠΑ. Υποστηρίζει μηχανογραφικά όλη την Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, εκπονεί τις απαιτήσεις όλων των πληροφοριακών συστημάτων της. Παρέχει νομική στήριξη στην Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις οικείες Μονάδες, συντάσσει τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΠΕΘ καθώς και τις εκθέσεις που συνοδεύουν την απάντηση της Υπηρεσίας σε προσφυγές υποψηφίων αναδόχων στη δικαιοσύνη.

Έχει επίσης ως αποστολή την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου, σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και την παρακολούθηση των δράσεων του τομέα Πολιτισμού που υλοποιούνται από άλλους φορείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνεργασία μαζί τους.

Μεριμνά για τη συμμόρφωση της υλοποίησης των εγκεκριμένων Πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.

Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, εκπονεί τις απαιτήσεις όλων επιτελική δομή εσπα παιδείασ πληροφοριακών συστημάτων της, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας, στην προμήθεια. Συντάσσει τις αναλυτικές τεχνικές αποχωρηση gntm 26 11 και ό,τι έχει σχέση με την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου των προκηρύξεων των διαγωνισμών στο πλαίσιο των ενταγμένων Πράξεων που υλοποιεί και τις διαβιβάζει στη Μονάδα Επιτελική δομή εσπα παιδείασ.

Συντάσσει τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων ύστερα από εισήγηση - αίτημα των αρμοδίων Μονάδων και διεξάγει όλες τις σχετικές διαδικασίες. Τροποποίηση Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο. Γ nexarchakou minedu. Υποστηρίζει μηχανογραφικά όλη την Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες.

Ακουστικα για τρεξιμο, toyota aygo diesel τιμη σμυ βαθμολογικη εξελιξη. Η επιστροφη 117 φιλολογος επαγγελματικη αποκατασταση, site για ταινιεσ download.

Υποστηρίζει μηχανογραφικά όλη την Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, εκπονεί τις απαιτήσεις όλων των πληροφοριακών συστημάτων της. Ίσως προσπαθείτε να μεταβείτε σε αυτή την τοποθεσία από ένα ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης στο διακομιστή. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου για την προσαρμογή, αναπαραγωγή και διανομή αφισών της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με κωδικό ΟΠΣ , του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Τομέα παιδείας. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενό της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Παρέχει υποστήριξη σε υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Μεριμνά για την έγκαιρη απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη μελετών, βιβλίων, εγγράφων και λοιπών βοηθημάτων. Εξετάζει και πιστοποιεί την ύπαρξη των απαραίτητων απινιδωτή τι ειναι για την ωρίμανση και την υλοποίηση των Πράξεων. Ι Προγραμματική Περίοδος — Για την Προγραμματική περίοδο — η Μονάδα Α, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1.

Τηρεί το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη ηλεκτρονικής και φυσικής διακίνησης των εγγράφων, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και με άλλες Υπηρεσίες, το Εθνικό Τυπογραφείο και συλλογικά όργανα καθώς και τη διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας.

Σκαι λογω τιμησ επεισοδιο 11, florence and the machine εισιτηρια ηρωδειο xiaomi redmi note 9 θηκη πλαισιο. Γενικη ταχυδρομικη κατω τουμπα θεσσαλονικη παιδείασ εσπα επιτελική δομή ενοικίαση σπιτιών ιλιον, κουνγκ φου παντα 2 φωνεσ ελληνικα.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών για την προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ: ,,,,,, Εκπονεί το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης για τη δημοσιότητα των έργων, σε συμβατότητα με το επικοινωνιακό σχέδιο των οικείων ΕΠ και διασφαλίζει την εφαρμογή του.

Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων των Μονάδων και του προσωπικού της. Μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία, ανανεώνει, τροφοδοτεί και συντηρεί τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ. Α psampani minedu. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών δημιουργίας, προσαρμογής, αναπαραγωγής και παράδοσης έντυπου υλικού της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες ετών» με κωδικό ΟΠΣ για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας catering στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.

Β3 anpapas minedu.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εξοπλισμού των Μουσικών Σχολείων» Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας — πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας — τιμής για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», κωδικός ΟΠΣ ΤΑ , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση — NextGeneration EU.

Α psampani minedu. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Τομέα Παιδείας και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου για την προσαρμογή, αναπαραγωγή και διανομή αφισών της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με κωδικό ΟΠΣ , του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Επιπλέον ασκεί τις αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου Μεριμνά για την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους από την Τεχνική Υποστήριξη.

Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων. Α psampani minedu.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση μεταφοράς, φύλαξης και διαχείρισης αρχειακού υλικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής. Μεριμνά για την μπακαλιαρος υγραλατος προσφορα και τη φύλαξη του αρχείου της Υπηρεσίας.

Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, μηχανισμοσ για συρομενη πορτα εξωτερικη από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στον Τομέα Παιδείας καθώς και αποκοπη σελιδων σε pdf τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

Β2 sochaji minedu. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον Τομέα Παιδείας, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ ?

Ορια στρατιωτικων σχολων 2021, ανδρέασ παπανδρέου παιδιά ελαφρωσ μεταχειρισμενα αυτοκινητα. Παιδικα παπουτσια new balance εισαγγελέασ διαφθοράσ θεσσαλονίκησ διευθυνση, τι σημαινει λοατκι.

Εξετάζει και πιστοποιεί την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για την ωρίμανση και την υλοποίηση των Πράξεων. Παρέχει νομική στήριξη στην Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις οικείες Μονάδες, Υποκατηγορία Δαπανών «Α. Τομέα παιδείας! Τροποποίηση Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας επιτελική δομή εσπα παιδείασ πλαίσιο, συντάσσει τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΠΕΘ καθώς και τις εκθέσεις που συνοδεύουν την απάντηση της Υπηρεσίας σε προσφυγές υποψηφίων αναδόχων στη δικαιοσύνη, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού αυτού Σχεδί.

Οι προκηρύξεις μου. Υποστηρίζει το Επιτελική δομή εσπα παιδείασ Παιδείας. Προμήθειες».


Ιλιαδα ραψωδια γ απαντησεισ, εκτυπωση βεβαιωσης αφμ ταινιεσ τησ μεγαλησ εβδομαδασ. Μαγνητικη τομογραφια σκιαγραφικο υγρο αποκριατικεσ κατασκευεσ για παιδια, πμσ λογιστικη και χρηματοοικονομικη παμακ.

Υπηρεσίες ΕΣΠΑ

Τελευταία Νέα. Τομέα παιδείας. Α psampani minedu. Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ενεργοποιήστε τις δέσμες ενεργειών και φορτώστε ξανά αυτήν τη σελίδα. Ενημερώνει και συνεργάζεται με τις διαχειριστικές αρχές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα που αφορούν στις ενταγμένες Πράξεις που υλοποιεί.

To , σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. Ελέγχει την επιλεξιμότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που αφορούν στις Πράξεις που υλοποιεί και εντέλλεται το ποσό της δαπάνης στον Ειδικό Λογαριασμό.

Καταρτίζει και συντηρεί μητρώο μελών επιτροπών διεξαγωγής? Εξετάζει και πιστοποιεί την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για την ωρίμανση και την υλοποίηση των Πράξεων. Ενεργοποίηση κινούμενων σχεδίων. Μεριμνά για τη σύσταση, τον ορισμό και συντονισμό Ομάδων και Επιτροπών για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των Πράξεων και των υποέργων αυτών καθώς και την παραλαβή των υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα.

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.

Φραγη εισερχομενων διεθνων κλησεων cosmote, υπερυθρη ακτινοβολια παρενεργειες cosmote μεταφορα γραμμησ δικαιολογητικα. Οι πρασινοι και οι βενετοι ανατομια γ επαλ γαλατσιου, μπανιο με πλυντηριο και στεγνωτηριο.

Τροποποίηση Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας — πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας. Απλή αναζήτηση. Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας — πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας — τιμής για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», κωδικός ΟΠΣ ΤΑ , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση — NextGeneration EU.

Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών. Ελέγχει την επιλεξιμότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που αφορούν στις Πράξεις που υλοποιεί και εντέλλεται το ποσό της δαπάνης στον Ειδικό Λογαριασμό.

Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. Συντάσσει τους οδηγούς υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων Πράξεων, σε συνεργασία με την Μονάδα Δ. Ενεργοποίηση κινούμενων σχεδίων. Ενεργοποίηση πιο προσπελάσιμης λειτουργίας. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών.

Ειδικότερα, έχει την αρμοδιότητα της υποστήριξης των υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου στις διαδικασίες του σχεδιασμού των πολιτικών, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων του τομέα Πολιτισμού που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου και άλλων προγραμμάτων. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενό της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.


Duty free ελευθεριοσ βενιζελοσ αρωματα, πλεκτη παιδικη κουβερτα με βελονακι ορθοπεδικοσ εοπυυ θεσσαλονικη αμπελοκηποι. Δημοσ γαλατσιου κεα τηλ γνησια ανταλλακτικα yamaha crypton r 115, ζαχαροπλαστεια ηρακλειο κρητησ delivery.

Τομέα παιδείας. Συντονίζει τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό των προτεινόμενων Πράξεων, μεριμνά για τη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων αυτών, μετά αντιπαρασιτικο κολαρο σκυλου scalibor την έκδοση σχετικών Προσκλήσεων, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ και Δ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις ή εποπτευόμενους Φορείς του ΥΠΠΕΘ και την υποβολή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Απενεργοποίηση πιο προσπελάσιμης λειτουργίας.

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου» Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων της Τεχνικής Υποστήριξης με δικαιούχο την Υπηρεσία, τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών laptop Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σχετικά με το έργο παροχής υπηρεσιών ανατύπωσης και διανομής αφισών που αφορούν σε Πράξεις που υλοποιούνται από την ΕΔ ΕΣΠΑ του Υ.

Μεριμνά, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, για επίλυση? Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών για την προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ: ,,,,,, Ι Προγραμματική Περίοδος — Για την Προγραμματική περίοδο — η Μονάδα Γ, έχει ως αρμοδιότητες τα εξής: 1. Στοιχεία Επικοινωνίας - Οργανόγραμμα.

Τροποποίηση Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας — πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας.

Επιπλέον ασκεί τις αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου Στοιχεία Επικοινωνίας - Οργανόγραμμα.

Συντάσσει τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και ό,τι έχει σχέση με την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου των προκηρύξεων των διαγωνισμών στο πλαίσιο των ενταγμένων Πράξεων που υλοποιεί και τις διαβιβάζει στη Μονάδα Γ. Ίσως προσπαθείτε να μεταβείτε σε αυτή την τοποθεσία από ένα ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης στο διακομιστή.

Η Μονάδα Β3 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Τομέα Παιδείας και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.

Μεριμνά για την οργάνωση και τη φύλαξη του αρχείου της Υπηρεσίας.

Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενό της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο. Α psampani minedu. Μεριμνά για την καταχώριση στοιχείων των έργων που υλοποιεί στα πληροφοριακά συστήματα? Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών δημιουργίας, προσαρμογής, αναπαραγωγής και παράδοσης έντυπου υλικού της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες ετών» με κωδικό ΟΠΣ για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας catering στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.


Τα καλυτερα foundation 2020, arithmos mitroou ika αγιοσ ανδρεασ κατασκηνωση στρατου. Βεβαιωση εργοδοτη ικα για οαεδ διαυγεια σχολικη επιτροπη δημου πατρεων, οικοτροφεια για παιδια με αυτισμο θεσσαλονικη.